Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING TAXIBEDRIJF COSI- TAX AMELAND


Het is voor Taxibedrijf Cosi- Tax B.V. zeer belangrijk om op zorgvuldige wijze om te gaan met de
persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers. 

In deze privacy verklaring leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere
opdrachtnemers


Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen en
gebruiken bij uitvoering van overeenkomst, vanuit een gerechtvaardigd bedrijfsbelang en in alle
gevallen waarin u toestemming geeft.
Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten
inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient
te voldoen, werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en
efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Deze communicatie kan plaatsvinden via telefoon, e-mail, of schriftelijk. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig
om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons
betreft dient te voldoen, een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en
vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
Deze communicatie kan plaatsvinden via telefoon, e-mail, of schriftelijk.


Wanneer u gebruik maakt van onze Social media pagina, onze (mobiele) website en apps.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde
werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.


Delen van persoonsgegevens met derden


Cosi- Tax B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst met afspraken over de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.


Cosi- Tax B.V. gebruikt technische en functionele cookie, alsmede analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaarperiode persoonsgegevens


Cosi- Tax B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en nooit langer dan wettelijk is toegestaan.
Bent u klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de
duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is
uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn
onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.
Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.


Wijzigingen


Cosi- Tax B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy
systeem. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien
Cosi- Tax B.V. een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via onze website.

Uw rechten


U heeft recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u
deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens
die Cosi- Tax B.V. verwerkt aan een andere partij kunt overdragen. Wilt u uw gegevens bij
Cosi- Tax laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële)
verplichtingen meer heeft bij Cosi- Tax B.V.


Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
U kunt ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Cosi- Tax B.V. info@cosi-tax.nl.
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw
persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Direct bellen